Meest gestelde vragen

Vraag: waarom een Leusense Conferentie?
Antw:
via de Leusense Conferentie willen we de informatie vanuit de Bijbel breder bekend maken en makkelijker bereikbaar voor iedereen. De huidige samenleving wordt voor veel christenen knap ingewikkeld; Bijbelse toerusting blijft dus noodzakelijk.

Vraag: voor wie is de Leusense Conferentie bedoeld?
Antw:
de Leusense Conferentie is gericht op een breed (kerkelijk) publiek uit de gehele regio.

Vraag: moet ik me aanmelden voor de Leusense Conferentie?
Antw:
neen, u bent vrij om te komen wanneer u wilt. Natuurlijk vinden we het fijn als u regelmatig onze lezingen zult bezoeken.

Vraag: wat is de frequentie van het aantal lezingen per seizoen?
Antw:
we trachten in Rouveen minimaal vier lezingen per seizoen te organiseren. Verder is ons voornemen om één tot tweemaal in het seizoen een lezing te houden in de regio (lees: provincie Overijssel).

Vraag: zijn er kosten verbonden aan het bezoeken van de Leusense Conferentie?
Antw:
neen, de toegang is geheel gratis. Wel wordt een collecte gehouden om de kosten te drukken. De Leusense Conferentie is ontstaan uit een particulier initiatief. We worden niet gesubsidieerd, in welke vorm dan ook.

Vraag: kan ik via een gift de Leusense Conferentie steunen?
Antw:
ter ondersteuning van de Leusense Conferentie stellen we uw giften zeer op prijs! Als u ons wilt steunen, kunt u een gift overmaken op bankrekeningnummer NL22 ABNA 0422926566 t.n.v. Leusense Conferentie. Alvast bedankt!

Vraag: zijn de lezingen ook geschikt voor jongeren?
Antw:
zeker wel, er zijn ook altijd wel jongeren aanwezig.

Vraag: komen er alleen mannen naar de lezingen?
Antw:
neen, zowel mannen als vrouwen bezoeken de lezingen.

Vraag: worden er programmaboekjes uitgereikt?
Antw:
ja. hierin zijn de liedteksten afgedrukt. de tekst van de schriftlezing wordt niet afgedrukt.

Vraag: wordt er alleen ritmisch gezongen?
Antw:
nee, afwisselend wordt gekozen voor zowel ritmisch als iso-ritmisch (zingen op hele noten). Op het programma staat aangegeven welke gebruikt wordt.

Vraag: uit welke berijming wordt gezongen?
Antw:
verschillende berijmingen worden gebruikt (de gekozen berijming wordt aangegeven in het programmaboekje).

Vraag: is er ruimte voor discussie tijdens de lezingen?
Antw:
neen, de Leusense Conferentie is nadrukkelijk niet bedoeld om een discussie op gang te brengen tussen de verschillende kerken.Het gaat om Gods Woord, niet om interpretaties daarvan. We hopen door middel van de conferenties wel contacten te stimuleren tussen de leden van de verschillende kerken, juist in een tijd van individualisering en ontkerkelijking.

Vraag: is er een boekentafel aanwezig tijdens de lezingen?
Antw:
soms neemt een spreker eigen boeken mee.

Vraag: hoe kan ik me aanmelden voor de nieuwsberichten?
Antw:
  hiervoor stuurt u een mail naar leusenseconferentie@gmail.com
D
e volgende tekst in de mail is voldoende: “Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen, u mag mij aan de maillijst toevoegen”.

Vraag: hoe kan ik me opzeggen voor de nieuwsberichten?
Antw:
onderaan in het door ons verzonden nieuwsbericht vindt u de tekst ‘Opzeggen‘. Klik hierop en u wordt afgemeld.

Vraag: wat is de doelstelling van de Leusense Conferentie?
Antw:
de Leusense Conferentie wil een conferentie zijn voor hen die verlangen naar meer Bijbelse toerusting, maar ook beoogt het verdieping en inzicht te bewerkstelligen, bijdragend aan een christelijk leven. Het is niet onze bedoeling om een brede discussie op gang te brengen over de huidige (kerkelijke) situatie. Ook bestaat er geen verborgen of dubbele agenda voor wat betreft het doel anders dan geformuleerd in de intentieverklaring.

Vraag: heeft de Leusense Conferentie een eenheidsstreven?
Antw:
de Leusense Conferentie stelt zich geen actief éénheidsstreven tot doel. Door het geloven in Zijn Woord ontstaat er als vanzelf éénheid (Johannes 17:20-21). Tegenover de geest van de tijd wil de Leusense Conferentie spreken van het vleesgeworden Woord. Van de Heer die overwonnen heeft en Zijn kinderen toeroept om vol te houden op weg naar de lichtstad met de paarlen poorten. En om elkaar daarmee te troosten, te bemoedigen en te versterken. ‘Opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij en Ik in hen’ (Johannes 17:26b).

Vraag: welke sprekers worden uitgenodigd op de ‘Leusense Conferentie’?
Antw: de sprekers van de Leusense Conferentie zijn zorgvuldig gekozen. De voorkeur hebben de predikanten die ervaring hebben opgedaan tijdens de Haamstede Conferentie. Met een hart voor het onversneden evangelie, maar tegelijk het bewustzijn dat er ook een vertaling naar de huidige samenleving nodig is.

Vraag: vervangen de lezingen een zondagse eredienst?
Antw: beslist niet! De kerkdiensten op zondag blijven nummer één. Dat neemt niet weg dat er ruimte is voor méér. Er is sprake van geestelijke honger in de kerken; mensen worstelen met een soort verlegenheid als het gaat om de vraag hoe als christen in het dagelijks leven te staan. De Leusense Conferentie biedt de mogelijkheid om terug te keren naar de kern van de Bijbelse boodschap en vanuit daar de antwoorden te zoeken. Een dergelijk initiatief kenden we in deze regio nog niet.

Vraag: waar komt de naam ‘Leusense Conferentie’ vandaan?
Antw:
de eerste bijeenkomsten werden gehouden in de Maranathakerk in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen). De plek verraadt meteen de herkomst van de conferentienaam. De plaats van samenkomst is trouwens niet zo belangrijk, omdat de conferentie gericht is op een breed kerkelijk publiek uit de hele regio.

Vraag: wanneer is de Leusense Conferentie opgericht?
Antw:
de eerste conferentie werd gehouden op 10 januari 2014.

Vraag: wie zijn de oprichters van de Leusense Conferentie?
Antw:
Jaco Visscher (uit Zwolle) en Johan Janssen (uit Vollenhove) zijn de initiatiefnemers die samen het plan uitgewerkt hebben om voor gemeenteleden een toerustingsconferentie te organiseren.

Vraag: wie zitten in de stuurgroep?
Antw:
de stuurgroep bestaat uit een zestal personen, zie verder stuurgroep

Vraag: vinden de lezingen op een vaste locatie plaats?
Antw:
onze locatie is vanaf het seizoen 2021-2022 het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente te Rouveen. Ook proberen we een aantal avonden te organiseren in de regio (Overijssel)

Vraag: wat is de frequentie van de lezingen?
Antw:
we proberen minimaal een viertal avonden in het seizoen een lezing te verzorgen. Daarnaast is het streven ook 1 à 2 avonden in de regio om ook mensen in andere delen van de regio eens kennis te kunnen laten maken met onze lezingen.

Vraag: In de intentieverklaring staat de grondslag van de ‘Drie Formulieren van Eenheid’. Wat houden deze Formulieren in?
Antw:
het betreffen een drietal theologische geschriften die door de Synode van Dordrecht in 1618-1619 als de belijdenis van de toenmalige gereformeerde kerk werden aanvaard (uit deze gereformeerde Kerk zijn de Nederlandse Hervormde Kerk en later de diverse Gereformeerde kerkgenootschappen alsook de in 2004 ontstane Protestantse Kerk in Nederland (PKN) voortgekomen). Deze drie belijdenisgeschriften zijn:
–  Heidelbergse Catechismus, opgesteld door Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus in 1563. (De Heidelbergse Catechismus is opgesteld in de vorm van 129 vragen en antwoorden. Die zijn gegroepeerd in 52 ‘zondagen’, aan de hand waarvan predikanten in 1 jaar alle onderwerpen kunnen behandelen).
–  Nederlandse geloofsbelijdenis, opgesteld door Guido de Brès in 1561. (De belijdenis bestaat uit 37 artikelen)
–  Dordtse Leerregels, opgesteld door de Synode van Dordrecht in 1618 en 1619. Ook wel de Vijf Artikelen tegen de Remonstranten genoemd. De Dordtse Synode was een landelijke synode die bijeengeroepen was om uitspraak te doen over o.a. de opvattingen van de remonstranten. De remonstranten werden op de Synode van Dordrecht unaniem veroordeeld door de contraremonstranten. Hun leer was, volgens de overige deelnemers aan de Synode, niet in overeenstemming met de Bijbel. In de leerregels is de veroordeling schriftelijk vastgelegd.

Een bijeenkomst van de Synode van Dordrecht

terug naar boven

 

 

 

Maranathakerk